Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Σύστημα εποπτείας ελεγχόμενου θερμοκηπίου 

  Τσούνη, Δημήτριος; Κοτσομήτης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-12)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που με την χρήση μικροελεγκτών μπορεί να παρακολουθεί τις φυσικές παραμέτρους ενός θερμοκηπίου όπως η θερμοκρασία η υγρασία και η υγρασία του εδάφους ...
 • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

  Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
  Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
 • Εγκατάσταση αιολικού πάρκου και επιπτώσεις στην λειτουργία του 

  Καββαδίας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
  Παρουσίαση όλων των παραμέτρων, των επιπτώσεων και των πλεονεκτημάτων που αφορούν την αιολική ενεργεία αλλά και την εκμετάλλευση της. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν η εκμετάλλευση της ...
 • Σχεδίαση και κατασκευή CNC φρέζας 

  Κεχαγιάς, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-11)
  Στη πτυχιακή εργασία θα σχεδιαστεί μια φρέζα CNC με πρόγραμμα ψηφιακής σχεδίασης και θα κατασκευαστεί με την χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.
 • Ανάλυση χρονοσειρών με τη μέθοδο Wang-Mendel 

  Φαλλιέρας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-29)
  Τα συστήματα ασαφούς λογικής αποφασίζουν την έξοδο τους με τη χρήση κανόνων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα πέρα από την δυαδική boolean λογική της ύπαρξης ή μη ενός στοιχείου ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"