Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Σύστημα εποπτείας ελεγχόμενου θερμοκηπίου 

  Τσούνη, Δημήτριος; Κοτσομήτης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-12)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που με την χρήση μικροελεγκτών μπορεί να παρακολουθεί τις φυσικές παραμέτρους ενός θερμοκηπίου όπως η θερμοκρασία η υγρασία και η υγρασία του εδάφους ...
 • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

  Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
  Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
 • Πολεοδομική μελέτη Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο των στόχων του αστικού παρατηρητηρίου των βιομηχανικών περιοχών Αττικής 

  Σύτι, Μαρία-Μελίνα; Σημισακάκη, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-12)
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος ‘’Αστικό παρατηρητήριο Δήμου Νέας Ιωνίας’’. Σκοπός του αστικού παρατηρητηρίου ...
 • Αυτοματοποιήμενο σύστημα απόρριψης ελλατωματικών προϊόντων σε ταινιόδρομο 

  Κοντογιάννης, Αναστάσιος-Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθεί η διαδικασία κατασκευής γραμμής παραγωγής, και πιο συγκεκριμένα ταινιοδρόμων, με σκοπό οι σπουδαστές να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ...
 • Μεταφορικές ταινίες 

  Τοπτσόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-18)
  Ένα πλήρες σύστημα μεταφοράς αποτελείται από τρία βασικά εξαρτήματα. Τα μέρη περιλαμβάνουν το προφίλ αλουμινίου, την κινητήρια μονάδα και τη μονάδα ακρών. Το προφίλ αλουμινίου περιέχει το στήριγμα της ταινίας μεταφοράς. Η ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"