Now showing items 1-20 of 52

  • H ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Λεοντής, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-17)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια περιγραφής της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αυτά μπορούν να καταγραφούν στα όρια μιας πτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή εξετάζει στο ...
  • Αγορές κεφαλαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης 

   Καραγιαννίδη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στις παρακάτω σελίδες θα αναπτυχθούν αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές και ιστορικές πληροφορίες για τον τομέα των Χρηματιστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «χρηματοοικονομικό ταξίδι» ξεκινάει με τις βασικές ορολογίες των ...
  • Ανταγωνισμός και δίκαιο 

   Σιενγκέργκη, Ροντίκα; Σακλά, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-25)
   Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό, την ανάλυση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινές αγορές. Επιπλέον παρουσιάζονται οι συνθήκες, κατά τις οποίες πρέπει να ενεργούν οι επιχειρήσεις, ...
  • Ανταγωνισμός και κρατική ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Χρήστου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με την πολιτική και τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Μέσα, που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτρέποντας με την εφαρμογή τους την κατάτμηση ...
  • Βιολογικά προϊόντα 

   Λασηθιωτάκη, Μπέλλα; Μαγκουρίλου, Παναγιώτα; Ροζακέας, Ευάγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παρούσα πτυχιακή μελετά την έννοια της βιολογικής γεωργίας καθώς και την ανάπτυξη της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα βιολογικής ...
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία 

   Μαραγκουδάκη, Αρτεμησία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται θέματα σχετικά με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, το εισαγωγικό, γίνεται μια ανάλυση σχετικά με το τι περιλαμβάνει η εργασία αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο ...
  • Δασμοί και Τελωνειακή Ένωση 

   Τσάμπουρας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
   Η πτυχιακή αναφέρει και αναλύει την έννοια των δασμών αλλά και η λειτουργία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το θετικά στοιχεία που φέρνει στα μέλη στα οποία τους αφορά και της σχέσης που έχουν τα μέλη της Ευρώπης με τις ...
  • Δημοσιονομική πολιτική στις Η.Π.Α. και στην Ε.Ε. 

   Κοντού, Ιωάννα- Φαίδρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-26)
   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιασθεί μια σύγκριση στη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται στις περιπτώσεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ καθώς και στους λόγους που εφαρμόζεται η παραπάνω πολιτική καθώς και τα ...
  • Διεθνείς και εθνικές προσεγγίσεις του σύγχρονου μεταναστευτικού προβλήματος: από την απέλαση στο άσυλο 

   Μπάκα, Όλγα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-13)
   Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατοχύρωση τους εθνικά και διεθνώς στην έννομη τάξη έχουν υπάρξει αντικείμενο έρευνας και διαλεκτικής διεθνώς. Ο βαθμός κατοχύρωσης και ένταξης τους στο εθνικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό σύστημα ...
  • Διερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων γονέων και μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης περί ανακύκλωσης 

   Γκουντέλας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-07-07)
   Με την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρείται η διερεύνηση και η ανάδειξη των αντιλήψεων μαθητών και γονέων μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση ...
  • Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

   Παράσχου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-16)
   Η αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές που βρίσκουν εφαρμογή στον καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει ...
  • Δικαίωμα στην προσωπικότητα & ατομικά δικαιώματα 

   Μπίλια, Φωτεινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.Α)Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.Β)Κοινωνικά,οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα.Φορείς του δικαιώματος της προσωπικότητας ειναι όσοι έχουν ικανότητα ...
  • Ελευθερία κινήσεων κεφαλαίων 

   Τυρόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
   Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων περιγράφεται στα άρθρα 40 έως 45 της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων εντός της ΕΕ. Αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που στηρίζουν την εσωτερική αγορά της ...
  • Ελλάδα και οικονομικό περιβάλλον 

   Καβούκα, Κωνσταντίνα; Κουθουρίδη, Σάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-02)
   Είναι γεγονός ότι το ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, όπως αυτό έγινε κατανοητό σήμερα, συντάραξε την παγκόσμια οικονομία το 2009. Είναι πολυδιάστατο και διαχρονικό. Αφορά μία ολόκληρη κοινωνία και κατ’ επέκταση ...
  • Ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρόλος των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών και ανάλυση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης. Μελέτες Περίπτωσης 

   Αλεξόπουλος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-03-06)
   Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η παρουσίαση του ρόλου των εταιριών ενεργειακών υπηρεσιών, στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ, και η ανάλυση αλλά και η λεπτομερής εξέταση των εναλλακτικών μορφών ...
  • Επιπτώσεις εξόδου μιας χώρας απο τη Νομισματική 'Ενωση. Περίπτωση της Ελλάδας 

   Ζέρβας, Αλέξανδρος; Αποσπόρη, Χρηστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα καταγραφής των συνεπειών της εξόδου μιας χώρας της ευρωζώνης από αυτήν. Το έργο δεν ήταν καθόλου εύκολο λόγω του ότι δεν υπάρχει έως σήμερα ανάλογο προηγούμενο , έτσι η όποια ...
  • Ευρωπαϊκή Ένωση και περιφερειακές ανισότητες Βορρά-Νότου 

   Σκαρτσιούνης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το ζήτημα των ανισοτήτων Βορρά-Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Η κατάρρευση της τράπεζας Lehman Brothers οδήγησε στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ...
  • Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - Σύνδεση με την αγορά εργασίας και την απασχόληση 

   Καλαντζή, Ευφροσύνη; Ανέργας, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, προωθεί μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση ...
  • Ευρωπαϊκή Ενωση και ανθρώπινα δικαιώματα 

   Χαϊδεμένου, Μαρία-Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-06)
   Η Συνθήκη της Λισαβόνας (1η Δεκεμβρίου 2009) εισάγει σημαντικές νομοθετικές αλλαγές όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πιο σημαντικές από τις αλλαγές αυτές ...
  • Η ανεργία τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σύγκριση με άλλες χώρες 

   Παπαϊωάννου, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η ανεργία αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Μέσα από μια σειρά ερευνών που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχει ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"