Now showing items 1-20 of 40

  • City logistics στο Θριάσιο πεδίο 

   Μιχαήλ, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Οι εμπορευματικές μεταφορές στα αστικά κέντρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι άκρως ...
  • Design selection of micro-thruster system for cubesats: 1.5U-3U-6U 

   Δούκας, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
  • Single window στη ναυτιλία 

   Παπαδάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση και τρόπο λειτουργίας single window συστημάτων. Ένα σύστημα single window στη ναυτιλία έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις ναυτιλιακές ...
  • Utilization of alternative fuels in ports 

   Μούτσιος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   H παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αξιοποίηση Εναλλακτικών Καυσίμων σε Λιμένες», εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ...
  • Ανθρώπινη αξιοπιστία στη ναυτιλία 

   Βαϊσμένου, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση της ανθρώπινης αξιοπιστίας στη Ναυτιλία. Ο Ναυτιλιακός τομέας παραμένει στη χώρα μας ένας εκ των ασφαλέστερων, με τα ολιγάριθμα όμως ατυχήματα που προκαλούνται κάθε χρόνο να ...
  • Αξιολόγηση του ναυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος “operational use of ECDIS” με τη χρήση του μοντέλου αξιολόγησης CIPP 

   Καραπούλιος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-03)
   Στόχος αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος ναυτικής κατάρτισης με τίτλο “Operational Use of ECDIS” το οποίο βασίζεται στο το πρότυπο IMO Model Course 1.27 (2012). ...
  • Απειλές ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας μικροδορυφόρων (cubesats) 

   Λυκούδης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Στη σύγχρονη εποχή οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε καθημερινή βάση, αναδεικνύονται ως οι πλέον απαραίτητες για την κάλυψη επαγγελματικών και μη αναγκών. Σε κάθε χώρο, όπως και στο ναυτιλιακό, ...
  • Ασφάλεια κυβερνοχώρου στη ναυτιλία 

   Δημακοπούλου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στον κόσμο της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, η ανάγκη για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται. Ο επιχειρησιακός κόσμος δείχνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ...
  • Ασφάλεια λιμένων. Διερεύνηση της εφικτότητας και δυνητικής αποτελεσματικότητας λήψης μέτρων ασφαλείας παρόμοιων με αυτά που ισχύουν στα αεροδρόμια 

   Μιχαήλ, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-04)
   Στην εποχή μας που ολοένα και αυξάνονται τα κρούσματα τρομοκρατίας και εκτάκτων καταστάσεων είναι επιτακτική η δημιουργία και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και ιδιαίτερα σε σημεία μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού όπως αυτά των ...
  • Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης πλοίων με Energy Audits 

   Ηλιόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, με βασικό όργανο και οδηγό, που ακριβώς προσφέρει αυτή την καθολική προσέγγιση ώστε να μιλάμε για βελτιστοποίηση και όχι ...
  • Δεδομένα μεγάλης κλίμακας στη ναυτιλία 

   Βαίτσος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής αναδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τις επιχειρήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές τάσεις της σύγχρονης εποχής είναι η αξιοποίηση εξελιγμένων ...
  • Διερεύνηση της κόπωσης των ναυτικών στην ελληνική ακτοπλοΐα 

   Φράγκου, Ιωάννα- Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με παράδοση στην ναυτική τέχνη από την αρχαιότητα. Από τότε ως και τις μέρες μας σκοπός είναι τα ταξίδια να γίνονται με ασφάλεια. Η ασφάλεια αυτή ωστόσο διακυβεύεται από διάφορους παράγοντες, ...
  • Έρευνα έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά 

   Παπαδόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας αφορά την Έρευνα και Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά. Η μεθοδολογία της έρευνας θα στηριχθεί κυρίως σε δευτερογενή δεδομένα όσο αφορά το θεωρητικό κομμάτι και την μελέτη ενώ ...
  • Είμαστε έτοιμοι για αυτοματισμό; Αντιλήψεις, στάσεις και προθέσεις της ελληνικής κοινότητας ως προς το αυτόνομο όχημα 

   Βιοπούλου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Τα αυτόνομα οχήματα αναμένονται να συμβάλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να διερευνήσει τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προθέσεις των ατόμων στον ...
  • Επιτυχημένη υλοποίηση συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στον κλάδο της ναυτιλίας 

   Στασίνη, Αργυρώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες και επικίνδυνες βιομηχανίες παγκοσμίως, με υψηλά ποσοστά εμφάνισης ατυχημάτων. Για αυτόν τον λόγο, τα ζητήματα της ασφάλειας και της ποιότητας είναι καίριας σημασίας ...
  • Επιχειρηματική μοντελοποίηση 

   Καλέτσης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση (ΕΜ) αποτελεί τη διαδικασία της σχηματικής αναπαράστασης των διεργασιών μιας επιχείρησης ώστε αυτές να μπορούν να αναλυθούν αλλά και να βελτιωθούν. Η ΕΜ χρησιμοποιείται στους τομείς της ...
  • Ετήσια διαχείριση λειτουργικών εξόδων πλοίου στο τεχνικό τμήμα (Μέθοδοι μείωσης αυτών) 

   Αδαμαντίδης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους για την Ελληνική οικονομία, με τους Έλληνες εφοπλιστές να κατέχουν τα ινία στις παγκόσμιες μεταφορές μέσω θαλάσσης. Τα πλοία είτε επιβατικά είτε φορτηγά είτε τάνκερ, ...
  • Η κόπωση των ναυτικών στην ποντοπόρο ναυτιλία 

   Χατζηδάκης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ναυτιλία, αποτελεί ένα κλάδο εξαιρετικά προσοδοφόρο τόσο για τους ιδιοκτήτες των πλοίων όσο και για τους ναυτικούς και το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Συνώνυμα της λέξης ναυτικός αποτελεί η κόπωση, η ...
  • Η Ναυτιλία στη ψηφιακή εποχή 

   Τερψίδη, Φανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί από τη ναυτιλιακή βιομηχανία να μετακινηθεί από το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης δυναμικότητας σε αυτό που θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους χρήστες. Σκοπός της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"