Show simple item record

dc.contributor.advisorΓιαννακόπουλος, Διονύσιος
dc.contributor.authorΓρηγόρη, Διονυσία
dc.date.accessioned2014-05-06T06:25:21Z
dc.date.available2014-05-06T06:25:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/1324
dc.description.abstractΗ ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα των Τεχνολογιών Πληρο- φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επέφερε την λεγόμενη Πληροφορική Επανάστα- ση, η οποία ήρθε να αλλάξει τη δομή της Μετά – Βιομηχανικής Κοινωνίας. Οι σύγ- χρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο (Internet) έχουν αποτελέσει βάση της οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια με συνέπεια η παγκόσμια οικονομία να περνά από την εποχή της βιομηχανίας, στην εποχή της πληροφορίας. Η Νέα Οικονο- μία βασίζεται στη δημιουργία, διανομή και διαχείριση των πληροφοριών με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση της γνώσης. Η ειδικότερη μελέτη των χαρακτηριστικών, των εφαρμογών και των επιπτώ- σεων χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποδεικνύει ότι η εφαρμογή τους επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε πολλούς κλάδους και τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Ένας τομέας που μπορεί να επωφεληθεί σημαν- τικά από την χρήση των νέων τεχνολογιών είναι ο τουριστικός τομέας. Η εξέταση της εφαρμογής των ΤΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε οικονομίες που βασίζονται κατά μεγάλο βαθμό στην Τουριστική Βιομηχανία, όπως η Ελλάδα. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστεί το νέο οικονομικό περιβάλ- λον και ειδικότερα πώς μπορεί ο τουρισμός να αναπτυχθεί μέσα σε αυτό. Ποιες είναι οι αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επι- βιώσουν μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον; Γιατί κρίνεται αναγκαίος ο προσανατολισμός στις νέες τεχνολογίες; Πώς και γιατί θα γίνουν ανταγωνιστικές εφαρμόζοντας το ηλεκτρονικό επιχειρείν; Η παρούσα μελέτη αρχίζει με μια σύντομη περιγραφή της Νέας Οικονομίας και του βασικού εργαλείου της, του Διαδικτύου. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν αναφέ- ρονται, βάση βιβλιογραφίας, ορισμοί και χαρακτηριστικά της νέας αυτής οικονομίας, η οποία βασίζεται στην πληροφορία. Σύμφωνα με όσα έχουν αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο γίνεται αντιληπτό ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι προχω- ρώντας στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή το Ηλεκτρονικό Επι- χειρείν. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα νέα δεδομένα και να προσαρμοστούν σε αυτά. Ο στρατηγικός σχεδιασμός διευκρινίζει τι θα πρέπει να κά- νει ή πού θα πρέπει να εστιάσει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση και οι εφαρμογές των νέων τεχνολογι- ών στον τομέα του τουρισμού κρίνεται αναγκαία η ανάλυση της Τουριστικής Βιο- μηχανίας. Έτσι στο τέταρτο κεφάλαιο προσδιορίζονται, βάση βιβλιογραφίας, τα χα- ρακτηριστικά της Τουριστικής Βιομηχανίας και οι βασικές έννοιες της Τουριστικής Οικονομικής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ρόλου και της επιρροής που επιφέρει η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ολόκληρο τον κλάδο του το- υρισμού. Επίσης, βάση δευτερογενών μελετών, εξετάζεται ειδικότερα η Ελληνική Τουριστική Βιομηχανία και η θέση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα πλαίσια του Διεθνούς ανταγωνισμού. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι ηλεκτρονικές υπηρε- σίες και εφαρμογές στον τουρισμό. Επίσης, προσδιορίζεται ο όρος e-tourism (η- λεκτρονικός τουρισμός) καθώς και οι αλλαγές που επέφερε στον τουρισμό. Εξετά- ζονται οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από μία επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού τουρισμού με επιτυχία. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παραθέτονται πρακτικές βελτίωσης της ισχύουσας κατάστασης, μέσω της αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών. Βάση δευτερογενών μελετών αναλύονται τα δεδομένα και τα αποτε- λέσματα, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.el
dc.format.extent172 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΤΕΙ Πειραιάel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Ηλεκτρονικό Εμπόριοel
dc.titleΗλεκτρονικό επιχειρείν και εφαρμογές στον τουρισμόel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΔιαδίκτυοel
dc.subject.keywordInternetel
dc.subject.keywordΤουριστική βιομηχανίαel
dc.subject.keywordΤεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίαςel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικό επιχειρείνel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικός τουρισμόςel
dc.subject.keywordE-tourismel
dc.subject.keywordΚοινωνία της πληροφορίαςel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικό εμπόριοel
dc.subject.keywordΤΠΕ
dc.description.abstracttranslatedThe rapid development of technology and in particular of Information Technologies and Communications (ICT) introduced the so-called Information Technology Revolution, which came to change the structure of the post – industrial society. Modern technologies and especially the Internet have been the basis of economic growth in recent years resulting in the global economy through the industrial age into the information age. The New Economy is based on the creation, distribution and management of information to improve the economic exploitation of knowledge. The more specific study of the characteristics, applications and the impact of Information and Communications Technologies (ICT) demonstrate that their implementation has positive effects in many industries and sectors of the economy and of our society. One area that can significantly benefit from the use of new technologies is the Tourism Industry. Consideration of the implementation of ICT is of particular interest in economies that are based largely on the tourism industry, such as Greece. The purpose of this study is to determine the new economic environment and in particular how can tourism be developed within it. What are the necessary changes that should be applied by enterprises in order to survive in a constantly changing environment? Why it is necessary to focus on new technologies? How and why will become competitive by implementing e-business? This study begins with a brief description of the New Economy and the basic tool of, the Internet. In the first chapter therefore referred, based on literature, definitions and characteristics of this new economy, which is based on information. According to what has been analyzed in the previous chapter is perceived that we have entered a new phase of business. So going to the second and third chapter analyzes the business through ICT, i.e. E-Business. Businesses need to take seriously the new data and to adapt to them. The strategic planning clarifies what should be done or where you need to focus an e-business plan. In order to examine the impact and applications of new technologies in the tourism sector it is necessary to analyze the tourism industry. So in the fourth chapter identified, based on literature, the characteristics of the tourism industry and the basic concepts of Economic Tourism, with a view to better understanding the role and influence that brought about the use of electronic applications to the entire tourism industry. Also, based on secondary studies, examining in particular the Greek tourism industry and the position of the Greek tourism product in the context of international competition. The fifth chapter presents and analyzes the electronic services and applications in tourism. Also, determine the term e-tourism and the changes made to the tourism. It examines the factors that should be taken into consideration by a company that wants to operate in the e-tourism successfully. Finally, the sixth chapter gives practical improvement to the current situation, through the use of electronic services and applications. By secondary studies analyzed the data and results, in order to increase the competitiveness of Greek tourism product.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"