Διαιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Recent Submissions

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"