Now showing items 21-40 of 85

  • Αντιεκρηκτικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίων 

   Μαρούγκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια αναφορά στις αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις πλοίων, την διαβάθμιση των εκρηκτικών περιοχών σύμφωνα με τους Διεθνής Κανονισμούς όπως το IEC και τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής LABVIEW για την επίβλεψη των λειτουργιών της μηχανής ενός σκάφους 

   Ψύκος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Η εργασία αυτή πραγματεύεται την ανάπτυξη λογισμικού μέσω του προγράμματος LabView, το οποίο θα προβάλλει την κατάσταση της μηχανής με αξιοπιστία και ακρίβεια. Με την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας παρέχεται στον ...
  • Μοντέλο πρόβλεψης ευεξίας ελλήνων ναυτικών με τεχνητή νοημοσύνη 

   Καραγκούνης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης προσωπικής ευεξίας των Ελλήνων ναυτικών, το οποίο θα βασίζεται στην μηχανική μάθηση με ταξινόμηση χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους Exhaustive CHAID, ...
  • Διερεύνηση της κόπωσης των ναυτικών στην ελληνική ακτοπλοΐα 

   Φράγκου, Ιωάννα- Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με παράδοση στην ναυτική τέχνη από την αρχαιότητα. Από τότε ως και τις μέρες μας σκοπός είναι τα ταξίδια να γίνονται με ασφάλεια. Η ασφάλεια αυτή ωστόσο διακυβεύεται από διάφορους παράγοντες, ...
  • Έρευνα έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά 

   Παπαδόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας αφορά την Έρευνα και Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά. Η μεθοδολογία της έρευνας θα στηριχθεί κυρίως σε δευτερογενή δεδομένα όσο αφορά το θεωρητικό κομμάτι και την μελέτη ενώ ...
  • Αυτόματη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου 

   Αθανάσογλου, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ο αυτοματισμός (ή αυτοματοποίηση) αφορά δύο έννοιες μη σχετιζόμενες μεταξύ τους. Αρχικά, σημαίνει την τυποποίηση μίας διαδικασίας μέσω της εύρεσης καλώς ορισμένων βημάτων τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για να παραχθεί ...
  • Design selection of micro-thruster system for cubesats: 1.5U-3U-6U 

   Δούκας, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
  • Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στον σχεδιασμό αυτόνομων πλοίων 

   Κόϊκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών που εφαρμόζονται στα συστήματα των πλοίων έχει ωθήσει τον κλάδο της ναυτιλίας στην δημιουργία πλοίων, με πλήρως εκσυγχρονισμένα συστήματα αυτοματισμού που επιτρέπουν τον χειρισμό και την ...
  • Εφεδρικό σύστημα ελέγχου δικτυωμένων επιστομίων με εφαρμογές στα σύγχρονα πλοία 

   Αλεξανδρόπουλος, Επαμεινώνδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η ύπαρξη διπλών συστημάτων ελέγχου στα κύρια μηχανήματα και συστήματα των πλοίων για αύξηση της ασφάλειας εν πλω και εν όρμω είναι απαραίτητη. Η εφαρμογή που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και παρουσιάζεται στην τρέχουσα εργασία, ...
  • Οι επιδράσεις του ναυτικού επαγγέλματος στην ψυχική κατάσταση των ναυτικών 

   Χριστοδούλου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η ναυτιλία αποτελεί ξεχωριστό χώρο εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι (ναυτικοί) έρχονται αντιμέτωποι με πολλούς διαφορετικούς αγχωτικούς/ πιεστικούς παράγοντες. Το ναυτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα ...
  • Η διεθνής σύμβαση ναυτικής εργασίας (MLC) και οι νέες απαιτήσεις της για τη ναυτική ασφάλιση 

   Φιλιππάκου, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των νέων απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 (MLC), ειδικά για τα θέματα του επαναπατρισμού και της εγκατάλειψης των ναυτικών και του τρόπου με τον ...
  • Οι σύγχρονες προκλήσεις στην διαχείριση της διακινδύνευσης & η δυναμική αλλαγής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης των ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

   Σταυροπούλου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Στην εργασία που ακολουθεί, παρουσιάζονται όλες οι δυναμικές αλλαγές στην διαχείριση της ποιότητας που εισάγονται σύμφωνα με το Νέο ISO 9001 και όλες οι καινοτόμες απαιτήσεις του, επιχειρώντας παράλληλα και μία σε βάθος, ...
  • Σχεδίαση και κατασκευή νανοδορυφόρου για θαλάσσιες κι αμυντικές εφαρμογές στο Αιγαίο 

   Γκούσκος - Κατσαρός, Κυριάκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Το Αιγαίο Πέλαγος, η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, αποτελεί την οδό που ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά (μέσω των Στενών των Δαρδανελίων) με τη Μεσόγειο. Θάλασσα. Αντικείμενο της παρούσης ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση ναυτιλιακών αγορών - Η περίπτωση της αγοράς πλοίων LNG 

   Γεωργακοπούλου, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Οι συνεχείς αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και οι αλλαγές στις ανάγκες των ανθρώπων, έχουν ως αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μεταβάλλονται συνεχώς, και κατ’ επέκταση τα αποθέματα του να μειώνονται με ραγδαίους ...
  • Εισήγηση για δημιουργία ασύρματου συστήματος με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα από σκάφος 

   Θεοδωράτος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η παρούσα ερευνητική πρόταση έχει σκοπό να κάνει ένα πρώτο βήμα και να ερευνήσει αν υπάρχουν θεμέλια για την υλοποίηση μια ασύρματης ειδοποίησης από την πτώση του ανθρώπου από σκάφος, θέλοντας να συμβάλει επικουρικά στο ...
  • Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με PID (Calorifier system) 

   Γκούφας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ένα από τα βασικότερα εργαλεία στην επιστήμη του αυτοματισμού είναι ο PID ελεγκτής. Πρόκειται για ένα σύστημα βρόγχου ανάδρασης που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Σκοπός του ελεγκτή είναι ...
  • Κόπωση ναυτικών & διαχείριση κινδύνων στη θάλασσα 

   Δράκος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί την κινητήριο δύναμη πολλών οικονομιών ήδη από την αρχαιότητα. Σήμερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μοχλούς της παγκόσμιας οικονομίας, ενισχύοντας καθημερινά τις τοπικές οικονομίες ...
  • Επιχειρηματική μοντελοποίηση 

   Καλέτσης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση (ΕΜ) αποτελεί τη διαδικασία της σχηματικής αναπαράστασης των διεργασιών μιας επιχείρησης ώστε αυτές να μπορούν να αναλυθούν αλλά και να βελτιωθούν. Η ΕΜ χρησιμοποιείται στους τομείς της ...
  • Απειλές ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας μικροδορυφόρων (cubesats) 

   Λυκούδης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Στη σύγχρονη εποχή οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε καθημερινή βάση, αναδεικνύονται ως οι πλέον απαραίτητες για την κάλυψη επαγγελματικών και μη αναγκών. Σε κάθε χώρο, όπως και στο ναυτιλιακό, ...
  • Ασφάλεια κυβερνοχώρου στη ναυτιλία 

   Δημακοπούλου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στον κόσμο της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, η ανάγκη για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται. Ο επιχειρησιακός κόσμος δείχνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"