Show simple item record

Ο ρόλος της εργασιακής δέσμευσης στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης Forthnet.

dc.contributor.advisorΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.authorΒασιλείου, Σοφία
dc.date.accessioned2017-04-11T09:36:50Z
dc.date.available2017-04-11T09:36:50Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3420
dc.description.abstractΣκοπός της διπλωματικής εργασίας Η επίδραση της εργασιακής δέσμευσης στη διατήρηση του Ανθρώπινου Δυναμικού Μελέτη περίπτωσης: Forthnet, είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση των εννοιών της δέσμευσης και της διατήρησης των εργαζομένων. Μέσα λοιπόν από τη βιβλιογραφία και την ερευνητική διαδικασία, γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός εννοιολογικού μοντέλου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η παραγωγική προσέγγιση και ο περιγραφικός σχεδιασμός, αναπτύσσοντας το θέμα θεωρητικά και ύστερα διατυπώνοντας τις ερευνητικές υποθέσεις. Επίσης, η συγκεκριμένη έρευνα έχει και διερευνητικό χαρακτήρα, αφού εξετάζεται η «οργανωσιακή αφοσίωση» ως παράγοντας δέσμευσης προκειμένου να αναπτυχθεί το εννοιολογικό μοντέλο. Η έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, διότι διεξήχθη, σε έναν οργανισμό, από την οποία προκύπτουν σημαντικά πορίσματα για την εν λόγω εταιρεία. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι το σύνολο των εργαζομένων θεωρεί ότι είναι δεσμευμένο, καθώς οι απαντήσεις έχουν μέση τιμή 3,7, και δηλώνει ότι την πρόθεσή του να παραμείνει στην εταιρεία όπου εργάζονται, με μέση τιμή επίσης 3,7. Η αφοσίωση των ατόμων συναισθηματικά παρουσίασε αρκετά υψηλά επίπεδα 4,1, ενώ η λογική αφοσίωση πιο χαμηλά, 3,3. Επίσης, και η οργανωσιακή αφοσίωση κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα με μέση τιμή 3,4. Συνεπώς, η εταιρεία θα πρέπει να εστιάσει στους παράγοντες ενίσχυσης της αφοσίωσης που δημιουργεί η ίδια, διότι οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν ένα καλό επίπεδο δέσμευσης που ενισχύεται κυρίως από την συναισθηματική τους αφοσίωση. Αυτό θα επηρεάσει άμεσα και τη διατήρησή τους μέσα στον οργανισμό. Η πρωτοτυπία αυτού του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι τουλάχιστον στην ελληνική επιστημονική κοινότητα, δεν έχουν διερευνηθεί η εργασιακή δέσμευση και διατήρηση, ούτε η παράλληλη εξέταση άλλου παράγοντα, ειδικά σε μια εταιρεία που ανήκει σε πλήρως ανταγωνιστικό κλάδο – Τηλεπικοινωνίες – με ένα εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον με αρκετά ερωτηματικά. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται ο συγκερασμός ενός υπάρχοντος μοντέλου των δύο εννοιών, καθώς και ενός βασικού παράγοντα που οι περισσότεροι ερευνητές κάνουν λόγο, για την οργανωσιακή αφοσίωση. Συνεπώς, προτείνεται ένα νέο εννοιολογικό μοντέλο, το οποίο φυσικά βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά αναπτύχθηκε μέσα από την ερευνητική διαδικασία.el
dc.format.extent142el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.titleΟ ρόλος της εργασιακής δέσμευσης στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης Forthnet.el
dc.title.alternativeThe impact of employee engagement on human resources’ retention. Case study Forthnetel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυριαζόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.committeeΧαλικιάς, Μιλτιάδης
dc.contributor.masterΔιεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕργασιακή δέσμευσηel
dc.subject.keywordΟργανωσιακή αφοσίωσηel
dc.subject.keywordΔιατήρηση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordForthnetel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
dc.description.abstracttranslatedThe aim of the dissertation The impact of employee engagement on Human Resources’ retention. Cases Case Study: Forthnet, is the literature review of the concepts of employee engagement and retention. Thus, through the literature and the research process, is an effort to develop a conceptual framework. The methodology used is the deduction approach and designed descriptively, developing the theme theoretically and then formulating the research hypothesis. It has also exploratory character; it examines the concept of the “organizational commitment”, as an engagement driver, in order to develop the conceptual framework. This is a case study because it was conducted in an organization and also generates important conclusions for it. Through the analysis, the results showed that all the employees feel engaged with median value 3.7, and declare that their intention to stay in the company where they work, with median value also 3.7. The participants showed quite high levels of emotional commitment of 4.1, while the respective of rational commitment was lower, 3.3. Moreover, the organizational commitment fluctuated moderately with mean 3.4. Therefore, the company should focus on commitment enhancement factors generated by the same, since the employees have a good level of engagement fostered by their emotional commitment. This will directly affect the employee retention. The originality of this issue lies in the fact that, at least in the Greek scientific community, employee engagement and retention, as well as the simultaneous examination of a different factor, have not been explored, especially on a company which belongs to a fully competitive industry – Telecommunications – with a questionable financial environment. In this case, there is a combination of an existing model of the two concepts, as well as another basic factor which most researchers mention, organizational commitment. Taking into consideration the beforementioned, a new conceptual framework is proposed based on existing bibliography, but developed within the research.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"