Show simple item record

Διερεύνηση κόστους κατασκευής για προσθήκη μεταλλικού ορόφου σε υπάρχων κτίριο κατασκευασμένο με παλαιότερους κανονισμούς για τις τρεις στάθμες επιτελεστικότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

dc.contributor.advisorΔρίβας, Δημήτριος
dc.contributor.authorΑαρών, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned2017-04-28T07:11:38Z
dc.date.available2017-04-28T07:11:38Z
dc.date.issued2017-03-30
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3434
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Διερεύνηση κόστους κατασκευής για προσθήκη μεταλλικού ορόφου σε υπάρχων κτίριο κατασκευασμένο με παλαιότερους κανονισμούς για τις τρεις στάθμες επιτελεστικότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ» εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 και βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Π.Μ.Σ. του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με την Απόφαση Αρ. 112443/Ε5 (ΦΕΚ 2076/26-8-2013) με εισήγηση και επίβλεψη του κου Δημήτριου Δρίβα. Στο παρών πόνημα διερευνάται η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς και η ενίσχυση διώροφου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος, η μελέτη του οποίου εκπονήθηκε με βάση τον Κανονισμό του 1959. Σκοπός της εργασίας είναι οι στόχοι αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και της ενίσχυσης κατά τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθώς και τις στάθμες επιτελεστικότητας κατά το σεισμό που αυτοί εισάγουν. O τελικός στόχος της ήταν η διερεύνηση κόστους κατασκευής του για προσθήκη ενός μεταλλικού ορόφου στους ήδη υπάρχοντες δυο ορόφους του. Η εργασία δομείται από επτά -7- Κεφάλαια: Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σεισμική τρωτότητα των υφιστάμενων κατασκευών που οικοδομήθηκαν στην Ελλάδα με τους εκάστοτε αντισεισμικούς κανονισμούς, καθώς και στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν προβαίνει σε αποτίμηση και ενίσχυση του υφιστάμενου δομικού της πλούτου. Ο κορμός του 2ου Κεφαλαίου συγκροτείται από τις στάθμες επιτελεστικότητας όπως αυτοί διατυπώνονται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Στο 3ο Κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική περιγραφή των μεθόδων ανάλυσης, ενώ στο 4ο Κεφάλαιο παρατίθενται οι μέθοδοι και τεχνικές επισκευών και ενισχύσεων. Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται προσομοίωση της υφιστάμενης κατασκευής καθώς και μια σειρά αναλύσεων με σκοπό τον εντοπισμό των τρωτών στοιχείων της κατασκευής. Στο 6ο Κεφάλαιο γίνονται οι μεταλλικές ενισχύσεις και η διαστασιολόγηση τους και τέλος στο 7ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας.el
dc.format.extent258el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Δομική Μηχανική::Αντισεισμικές Κατασκευέςel
dc.titleΔιερεύνηση κόστους κατασκευής για προσθήκη μεταλλικού ορόφου σε υπάρχων κτίριο κατασκευασμένο με παλαιότερους κανονισμούς για τις τρεις στάθμες επιτελεστικότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.el
dc.title.alternativeInvestigation of construction cost for adding metal floor in existing building constructed in former Regulations for the three levels of performativity of Code οf Structural Interventionsel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΔημάκος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.masterΑντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Αειφόρος Ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΚΑΝΕΠΕel
dc.subject.keywordΚόστος κατασκευήςel
dc.subject.keywordΣτάθμες επιτελεστικότηταςel
dc.subject.keywordΑντισεισμικός Κανονισμόςel
dc.subject.keywordΑντισεισμικές κατασκευέςel
dc.subject.keywordΑνελαστική στατική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΜέθοδος Pushoverel
dc.description.abstracttranslatedThe present study on "Investigation of construction cost for adding metal floor in existing building constructed in former Regulations for the three levels of performativity of Code of Structural Interventions" has been prepared in accordance with the provisions of law 3685/2008 and based on the Regulation of Operation of Undergraduate programs of P.U.A.S., and has been approved by the Ministry of Education with Decision No. 112443/E5 Official Journal of the Hellenic Republic 2076/26-8-2013 with an introduction and supervision Mr Dimitrios Drivas. The present essay attempts to investigate the evaluation of seismic performance and reinforcement of a two-storey building of reinforced concrete whose study has been prepared based on the Regulations of 1959. The purpose of this paper is the evaluation objectives of carrying capacity and aid in KAN.EPE. and the levels of performativity in the earthquake that they introduce. The fundamental objective of the investigation was the construction cost of adding a metal floor in the existing two floors. The project is structured by seven -7- Chapters: The first chapter refers to the seismic vulnerability of existing structures built in Greece with their respective anti-seismic regulations, as well as analyzed the reasons why Greece is not appraising and strengthening the existing structures. The 2nd chapter is comprised by the levels of performativity as expressed in KAN.EPE. Chapter 3, is a detailed description of methods of analysis, while Chapter 4 presents the methods of repairing techniques and aids. Chapter 5 is a description and simulation of the existing structure and be done a series of analysis in order to identify vulnerabilities in the construction’ s elements. In Chapter 6 are made the metal reinforcements and their dimensioning and finally at Chapter 7 are presented the conclusions of the thesis.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"