Show simple item record

Πολιτικές ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας ‘S&B Βιομηχανικά Ορυκτά’ με έδρα τη Μήλο

dc.contributor.advisorΓιαννάς, Πρόδρομος
dc.contributor.authorΚολιαράκη, Στυλιανή
dc.date.accessioned2017-07-03T07:54:53Z
dc.date.available2017-07-03T07:54:53Z
dc.date.issued2017-06-29
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3631
dc.description.abstractΣκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε τις πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην βιομηχανική εταιρία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά με έδρα τη Μήλο. Το ανθρώπινο δυναμικό στο σύνολο του, και ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά, είναι η εικόνα της επιχείρησης και αποτελεί το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης και δυναμικής παρουσίας στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Παρουσιάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό ως έννοια, τη διοίκηση του και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται. Έγινε ανάλυση του ρόλου που έχουν ενέργειες και δράσεις με σκοπό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα πρέπει να έχει η κάθε επιχείρηση. Εστιάσαμε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, στις παροχές και τα κίνητρα των εργαζομένων, στην ενδυνάμωση των εργαζομένων, στην υγιεινή και της ασφάλεια και γενικότερα των συνθηκών εργασίας στο περιβάλλον εργασίας. Στο 2ο Κεφάλαιο έγινε μια παρουσίαση της δραστηριότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων συγκεκριμένων – δεσποζουσών ελληνικών εταιρειών βιομηχανικών ορυκτών δεδομένου ότι οι εξειδικευμένες χρήσεις των ορυκτών που διαθέτει η Ελλάδα, ελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς γενικά και ειδικά της αγοράς των Χωρών της ΕΕ. Παρατηρήθηκαν σημαντικά αποθέματα που οδηγούν σε μεγάλα κέρδη για τις επιχειρήσεις, συμβολή στην εθνική οικονομία και στην απασχόληση μεγάλου ποσοστού εργαζομένων. Λόγω της επικινδυνότητας των εργασιών που υπάρχουν στις βιομηχανικές εταιρίες, τονίσαμε τη στρατηγική αναφορικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας στον κλάδο βιομηχανικών ορυκτών των πρωτοπόρων εταιριών του χώρου. Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Δεδομένης της συγχώνευσης της, από το 2014 με την γαλλική Imerys, η S&B μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους διεθνής ομίλους εταιρειών που παρέχει βασισμένες σε ορυκτά βιομηχανικές εφαρμογές. Συνεχίζουμε με μια ιστορική αναδρομή στην πορεία της εταιρείας στο εταιρικό, ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικό πεδίο, με σκοπό να δοθεί έμφαση στους λόγους που την οδήγησαν μέχρι την σημερινή επιτυχημένη πορεία της. Στη συνέχεια κάνουμε πλήρης ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού στις εγκαταστάσεις στη Μήλο. Αναφερόμαστε στον αριθμό των εργαζομένων, τρόπος πρόσληψης, επιλογή εργαζομένων και άλλα. Παράλληλα αναλύουμε ξεχωριστά τις πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της S & B στη Μήλο. Αυτές είναι η εκπαίδευση, η υγιεινή και ασφάλεια στην οποία δίνετε η μεγάλη βαρύτητα, οι παροχές και προνόμια, η κοινωνική συνεισφορά, το περιβάλλον. Η εταιρία λόγω της σωστής και καλής λειτουργίας διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001. Τέλος αναφερόμαστε στο τρόπο που η S & B αντιμετώπισε την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η άποψη του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας μέσω προσωπικών συνεντεύξεων για την εταιρία. Με αυτόν τον τρόπο επαληθεύουμε όσα αναφέρθηκαν στο 3ο κεφάλαιο. Τα θέματα που ρωτήθηκαν είναι σχετικά με την εκπαίδευση, την υγιεινή και ασφάλεια, τις παροχές και τα προνόμια, την κοινωνική συνεισφορά, το περιβάλλον, τις πιστοποιήσεις και την οικονομική κρίση. Τέλος στο 5ο κεφάλαιο καταλήγουμε στο συμπέρασμα της πτυχιακής εργασίας επικεντρώνοντας στην πολιτική που ακολουθεί η εταιρία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού στη Μήλο δεδομένου ότι δραστηριοποιείται στον κλάδο των ορυκτών μετάλλων.el
dc.format.extent121el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωσηel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εργασία::Ασφάλεια Εργαζομένωνel
dc.titleΠολιτικές ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας ‘S&B Βιομηχανικά Ορυκτά’ με έδρα τη Μήλοel
dc.title.alternativeThe human resources development policies of the company ‘S & B industrial minerals’ based in Milosel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΓιαννάς, Πρόδρομος
dc.contributor.committeeΓαρουφάλης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΧαλικιάς, Μιλτιάδης
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.subject.keywordΥγιεινή στην εργασίαel
dc.subject.keywordΑσφάλεια εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΕκπαίδευση προσωπικούel
dc.subject.keywordΒιομηχανικά ορυκτάel
dc.subject.keywordS&B Βιομηχανικά Ορυκτάel
dc.description.abstracttranslatedThe aim of this thesis is to examine the development of human resources policies in “S & B Industrial Minerals”, a company based in Milos. The human resources as a whole and to each employee separately; are mirroring the image of the enterprise and constitute the most important lever of growth as well as the dynamic presence in business sector. The human resources are presented as a notion, examining the management and the strategy that has to be followed. A role analysis of the actions was performed in view of the competitive advantage that each business should possess. We have focused on training and staff’s development, employee’s benefits and incentives, empowerment of workers, health and safety and in the working conditions of the working environment in general. Chapter 2 presents the activity and the financial results of the most important Greek companies in industrial minerals sector, since the special uses of the minerals available in Greece attract the interest of the international market generally and the market of the EU countries more specifically. The significant stocks which have been observed, are leading to big profits for businesses, are contributing to the national economy and to the employment of a large amount of workers. Due to the high risk nature of the jobs in industrial companies, we highlighted the health and safety strategies in the industrial minerals sector that the innovative companies of this field are following. In Chapter 3, a presentation of the activities of “S & B Industrial Minerals SA” is made. Given its merger, from 2014 with the French company “Imerys”, the “S & B” can be considered as one of the largest international groups of companies providing fossil-based industrial applications. We continue with a historical review of the company's route to corporate, human and social field, in order to emphasize on the reasons that led in its current successful course. Then we make a full analysis of the human resources in Milos facilities. We refer to the number of the employees, to the ways of recruitment, and more. At the same time, we analyze separately the development policies of the human resources of the “S & B” in Milos. Such as the education, the hygiene and the safety which is considered of great importance, the benefits and the privileges, the social contributions, the environment. The company, due to the correct and good operation, possess ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certifications. Finally, we refer to the way in which “S & B” faced the financial crisis in Greece. The 4th chapter presents the opinion of the company's human resources through personal interviews for the company. With this way, we verify whatever was mentioned in Chapter 3. The questions posed regarding the education, the health and safety, the benefits and privileges, the social contribution, the environment, the certifications and the financial crisis. Finally, in the 5th chapter we come to the conclusion of the thesis, focusing on the policies followed by the company on issues related with the human resources in Milos, since this company is active in minerals industry.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"