Show simple item record

Ο προγραμματισμός μέσω της τεχνικής της διοίκησης με στόχους (Management by objectives -MBO). Η περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδος

dc.contributor.advisorΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.authorΡούσσος, Γεώργιος
dc.date.accessioned2018-05-16T08:18:52Z
dc.date.available2018-05-16T08:18:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4316
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να εξετάσει την εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας ΜΒΟ στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ειδικότερα, εξετάστηκε: α) ο βαθμός εφαρμογής του ΜΒΟ, β) αν η υιοθέτηση των αρχών του ΜΒΟ συνδέεται με πλεονεκτήματα όπως: η αυξημένη παραγωγικότητα, η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και η ικανοποίηση των εργαζομένων, γ) ποια είναι τα πιθανά εμπόδια στην εφαρμογή του ΜΒΟ στην επιχείρηση και δ) αν οι στάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων απέναντι στην διαδικασία ΜΒΟ επηρεάζονται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό υπόβαθρο). Για τους σκοπούς αυτούς, ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω διαδικτύου σε ένα δείγμα 80 υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδας που εργαζόντουσαν στο τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην τράπεζα το ΜΒΟ ως ένα βαθμό εφαρμόζεται επιτυχώς και επαρκώς. Από τη μία πλευρά, θετικό είναι το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι στόχοι που θέτονται στους εργαζομένους της τράπεζας είναι επιτεύξιμοι, αφορούν ολόκληρες ομάδες εργασίας και όχι μεμονωμένα άτομα, είναι χρονικά οριοθετημένοι και κατά τη προσπάθεια επίτευξής τους παρέχεται ευρεία στήριξη στους υπαλλήλους από τους προϊσταμένους τους. Eπίσης, σε χαμηλότερο βαθμό, παρέχεται ανατροφοδότηση στα στελέχη της επιχείρησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων τους, οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και συμμετέχουν στον καθορισμό τους και οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι η εφαρμογή της πρακτικής ΜΒΟ οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης και παραγωγικότητας των εργαζομένων, καθώς και συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ προϊστάμενων και υφισταμένων. Από την άλλη πλευρά, βρέθηκε ότι η εφαρμογή του ΜΒΟ στην Τράπεζα της Ελλάδας εμποδίζεται από: 1) την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες αξιολόγησης των εργαζομένων και 2) την αποσύνδεση των οικονομικών κινήτρων και των απολαβών προς τους εργαζομένους όταν πετυχαίνουν τους στόχους τους. Τέλος, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, και ειδικότερα το φύλο, η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο, δεν επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους απέναντι στο ΜΒΟ. Συμπερασματικά, η διατριβή αναδεικνύει τη σημαντικότητα της εφαρμογής του προγραμματισμού και ειδικότερα του ΜΒΟ στις σύγχρονες επιχειρήσεις, την σύνδεσή του με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν για να εφαρμοστεί αρτιότερα η συγκεκριμένη διαδικασία.el
dc.format.extent96el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Τράπεζες και Τραπεζικές Εργασίεςel
dc.titleΟ προγραμματισμός μέσω της τεχνικής της διοίκησης με στόχους (Management by objectives -MBO). Η περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδοςel
dc.title.alternativePlanning through Management by Objectives (MBO). The case of the Bank of Greeceel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.committeeΚυριαζόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΓιαννακόπουλος, Διονύσιος
dc.contributor.masterΔιεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordManagement by objectivesel
dc.subject.keywordΔιοίκηση μέσω στόχωνel
dc.subject.keywordΤράπεζα της Ελλάδοςel
dc.subject.keywordΠαραγωγικότηταel
dc.subject.keywordΙκανοποίηση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΕπικοινωνίαel
dc.subject.keywordΕπιχειρησιακός προγραμματισμόςel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this dissertation was to examine the implementation of the administrative process of MBO in the Bank of Greece. More specifically, the factors examined were as follows: a. The level of implementation of MBO, b. Whether the implementation of the MBO techniques is linked to benefits such as: increased productivity, better communication between supervisor and subordinates and the work satisfaction of the employees, c. the possible obstacles in the implementation of MBO in the organization and d. whether the attitude and opinion of the employees, as far as the MBO process is concerned, is linked to demographic characteristics (sex, age, educational level). For that reason, questionnaires were distributed, on line, to a sample of 80 employees of the Bank of Greece who work in the department of Technical and Administrative Support. The analysis of the data was done with SPSS. The results of the survey showed that the MBO process is implemented in the Bank of Greece efficiently and successfully. On the one hand, there are positive factors such as the following: the fact that to a great degree the goals assigned to the employees are achievable, they concern groups not individuals, there is a definite timeline and during their efforts to achieve their goals the employees have the support of their supervisors. Furthermore, there is a lower implementation of the following factors: the feedback of the supervisors of the organization as far as the achievement of the goals is concerned, the clarity of goal setting, the degree to which the employees participate in the establishment of the goals. The survey also showed that the implementation of the MBO process leads to increased levels of the satisfaction and productivity of the employees and that it contributes to the improvement of communication between the supervisors and the subordinates. On the other hand, the survey shows that the implementation of MBO in the Bank of Greece is hindered by the following factors: 1. The lack of transparency when it comes to the process of assessment of the employees and 2. The dissociation of financial motives / incentives and the achievement of goals. Finally, demographic characteristics of the employees, such as sex, age and educational level did not influence their perception of the MBO process. In conclusion, the dissertation showcases the importance of the implementation of planning and of MBO in today’s organizations, its connection to vital competitive superiority as well as the obstacles that have to be overcome in order for this particular process to be implemented in a more efficient way.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"