Show simple item record

Διερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων γονέων και μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης περί ανακύκλωσης

dc.contributor.advisorΑλεξάκης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΓκουντέλας, Ιωάννης
dc.date.accessioned2020-07-15T09:10:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:10:58Z
dc.date.issued2020-07-07
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5321
dc.description.abstractΜε την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρείται η διερεύνηση και η ανάδειξη των αντιλήψεων μαθητών και γονέων μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων γενικότερα. Τα εξής ζητήματα αποτελούν κεντρικούς ερευνητικούς άξονες: (α) ο τρόπος με τον οποίο μαθητές και γονείς αντιλαμβάνονται την έννοια της ανακύκλωσης, (β) οι αντιλήψεις μαθητών και γονέων αναφορικά με την διαδικασία ανακύκλωσης και των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν, (γ) οι αντιλήψεις και οι σκέψεις μαθητών και γονέων αναφορικά με την αξία της ανακύκλωσης, (δ) ο βαθμός στον οποίο γίνεται πράξη η ανακύκλωση τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, (ε) ο βαθμός ευαισθητοποίησης μαθητών και γονέων αναφορικά με το περιβαλλοντικό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έγινε αναφορά στο θεσμικό – νομικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικό επίπεδο και στις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστεί το status-quo της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας αφού η κοινωνία, η οικονομία, το περιβάλλον και ο πολιτισμός επηρεάζονται άμεσα όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και μπορούν να οδηγήσουν την ανάπτυξη να κινείται στην τροχιά της αειφορίας. Η μονο-παραγοντική στατιστική ανάλυση και η ανάλυση με δύο μεταβλητές αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Από τα συμπεράσματα που εξήχθησαν διαπιστώθηκε ότι μολονότι υπάρχει η διάθεση σε γονείς και μαθητές να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος η γνώση αυτών είναι ελλιπής και συγκεχυμένη σε ορισμένα αλλά κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτή την ευκαιρία πρέπει να αξιοποιήσει η Πολιτεία, ιδίως μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο να πετύχει τη μέγιστη συμβολή των αυριανών πολιτών στη βελτίωση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.el
dc.format.extent117el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.publisherΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Περιβάλλον::Ανακύκλωση (Απορρίμματα, κ.λπ)el
dc.titleΔιερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων γονέων και μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης περί ανακύκλωσηςel
dc.title.alternativeStudy on the knowledge and perception of parents and primary school students on recyclingel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΓαμβρουλά, Δήμητρα
dc.contributor.committeeΒαρελίδης, Γιώργος
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντοςel
dc.subject.keywordΑνακύκλωσηel
dc.subject.keywordΠεριβαλλοντική εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΣτατιστική έρευναel
dc.subject.keywordΑειφορίαel
dc.subject.keywordΝομικό πλαίσιοel
dc.subject.keywordΘεσμικό πλαίσιοel
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΠεριβαλλοντική πολιτικήel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Ένωσηel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the present MSc dissertation thesis is to investigate and highlight the perceptions of students attending primary schools and their parents regarding recycling and waste management. The following issues are in the core of this research: (a) the compliance of students and their parents' attitudes in recycling practices, (b) the students and parents' perceptions of the recycling process and the type of the recycled materials, (c) perceptions and thoughts of students and parents about the usefulness of recycling, (d) the application level of recycling practices both at school and house level, (e) the degree of awareness of students and parents about the environmental issue of waste management. Reference was made to the institutional-legal framework for recycling at EU and national level and to the basic principles of the European Union's environmental policy. An effort has been made to present the status-quo of Environmental Education and Training for Sustainability in Primary Education in our country as a society, economy, environment and culture are directly affected when decisions concerning education are made and can lead development to move in the orbit of sustainability. Univariate and Bivariate Statistical Analysis was proved to be a useful tool for the purposes of the present thesis. It is concluded that although there is a willingness on both parents and students to contribute to improving the ecological status of the environment substantially, their knowledge is incomplete and confusing on specific but critical environmental issues. The State must seize this opportunity, primarily through the education system, in order to achieve the maximum contribution of tomorrow's citizens to the improvement of the environment and, consequently, the improvement of the quality of life.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"