Show simple item record

Μία εκτίμηση της επίπτωσης της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας και τις αντίστοιχες εκπομπές άνθρακα

dc.contributor.advisorΨωμόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΓρυπάρης, Εμμανουήλ
dc.date.accessioned2020-11-11T11:32:11Z
dc.date.available2020-11-11T11:32:11Z
dc.date.issued2020-10-01
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5477
dc.description.abstractΗ Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη συνολική κατανάλωση ενέργειας ως μέρος της διασφάλισης της πρωτοβουλίας καθαρής ενέργειας και των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 90%, σε σύγκριση με αυτές του 1990, έως το 2050. Ο τομέας των μεταφορών έχει επιδεινώσει ιδιαίτερα τα παραπάνω προβλήματα. Εστιάζοντας στην αντιμετώπισή τους, οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηλεκτρική κινητικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, όλο και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρική τεχνολογία για να αντικαταστήσουν τα συμβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τις σχετικές εκπομπές ρύπων εντός της Ε.Ε. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην κλιματική αλλαγή και τις συμφωνίες των εθνών για την αντιμετώπισή της δίνοντας έμφαση στο Πρωτόκολλο του Κιότο και την Συμφωνία του Παρισιού. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη, όπως επίσης και οι στόχοι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2020 και το 2030 και τέλος ο μακροπρόθεσμος στόχος του 2050. Επίσης, επισημαίνεται ο τομέας της ηλεκτροκίνησης ως ικανή λύση να μειωθούν οι αέριοι ρύποι από τον ιδιαίτερα ρυπογόνο τομέα των μεταφορών. Τέλος, δίνονται τα στατιστικά δεδομένα και τα μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης σε συνδυασμό με την βασική εξίσωση που οδήγησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων της έρευνας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην παρούσα διπλωματική εργασία συμπεριλαμβάνεται το επίσημο ερευνητικό έγγραφο που παρουσιάστηκε στο συνέδριο “TMREES Conference Series: Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability” με τίτλο “Electricity demand and carbon emission in power generation under high penetration of electric vehicles. A European Union perspective.”. Πέραν του συνεδρίου, το προαναφερόμενο έγγραφο έχει κατατεθεί προς δημοσίευση στο εγκεκριμένο περιοδικό Energy Reports.el
dc.format.extent147el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Περιβάλλον::Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρική Ενέργειαel
dc.titleΜία εκτίμηση της επίπτωσης της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας και τις αντίστοιχες εκπομπές άνθρακαel
dc.title.alternativeAn estimation on the impact of EV's penetration in the EU market, in electricity demand and the corresponding carbon emissionsel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΚαλκάνης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΠαπαδόπουλος, Περικλής
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Ένωσηel
dc.subject.keywordΔιοξείδιο του άνθρακαel
dc.subject.keywordΗλεκτρικό αυτοκίνητοel
dc.subject.keywordΗλεκτρική ζήτησηel
dc.subject.keywordΑέρια του θερμοκηπίουel
dc.subject.keywordΑνανεώσιμες πηγές ενέργειαςel
dc.subject.keywordΗλεκτροκίνησηel
dc.subject.keywordΚλιματική αλλαγήel
dc.subject.keywordΠρωτόκολλο Κιότοel
dc.description.abstracttranslatedThe European Union has set targets to reduce the greenhouse gases emissions in total energy consumption as a part of the securing the clean energy initiative and the efforts of carbon emissions reductions of 90%, compared to the 1990 ones, until 2050. The transport sector is particularly exacerbating the above problems. Focusing on their fight, European authorities have invested and continue to invest in electric propulsion. In the European Union, electric mobility has grown tremendously in the last decade. Specifically, more and more automobile industries are turning their interest in electric technology to replace conventional cars which they use internal combustion engine. This study tries to evaluate the impact of the electric vehicle penetration in the electricity demand and related emissions inside the EU. Initially, reference is made to climate change and the nations' agreements to tackle it, with emphasis on the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Next, the energy transition in Europe is presented, as well as the goals set by the European Union for climate and energy by 2020 and 2030 and finally the long-term goal of 2050. The electricity sector is also highlighted as a viable solution to reduce gaseous pollutants from the highly polluting transport sector. Finally, the statistical data and the mathematical prediction models are given in combination with the basic equation that led to the conclusion of the research. It is noteworthy that in this diploma thesis is included the official research paper presented at the conference "TMREES Conference Series: Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability" entitled "Electricity demand and carbon emission in power generation under high penetration of electric vehicles. A European Union perspective. ”. In addition to the conference, the above document has been submitted for publication in the approved Energy Reports magazine.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"