Show simple item record

Εύρεση του βέλτιστου οικονομικά ενεργειακού χαρτοφυλακίου ηλεκτρικών συστημάτων σε νησιά με μεγάλη διείσδυση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης

dc.contributor.advisorΒόκας, Γεώργιος
dc.contributor.authorΟικονόμου, Ιωάννης
dc.date.accessioned2021-11-25T12:14:13Z
dc.date.available2021-11-25T12:14:13Z
dc.date.issued2020-09
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5582
dc.description.abstractΣτις μέρες μας, καθώς το κόστος κατασκευής για τεχνολογίες κατανεμημένης (Διεσπαρμένης) παραγωγής (DG) ενέργειας μειώνεται, η οικονομική εξίσωση ευνοεί όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.). Το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των μικρών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, την επιθυμία για ενεργειακή ασφάλεια (απεξάρτηση) και τη σχετικά υψηλότερη ευπάθεια τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δημιουργούν μια ισχυρή λογική για να στραφούμε προς βιώσιμα ενεργειακά συστήματα. Υπάρχουν σημαντικές έρευνες για το θέμα των βέλτιστων συνθέσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μικρά ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε αιολικά, φωτοβολταϊκά ως τεχνολογίες παραγωγής, σε συνδυασμό με συσσωρευτές (μπαταρίες) ως τεχνολογίες αποθήκευσης. Σε αυτή την, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, θα διερευνήσουμε μέσω ενός νέου παραμετροποιημένου μαθηματικού μοντέλου το ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών (τεχνολογιών) ενέργειας (Α.Π.Ε) και των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. Για την εφαρμογή αυτή επιλέχθηκε τυπικά, ο χώρος της νήσου Αμοργού ως μη διασυνδεδεμένη νήσος με το υπόλοιπο ηπειρωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας καθιερωμένος δείκτης στον τομέα της ενέργειας για ποσοτικοποίηση και σύγκριση του κόστους των διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το Σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) και το Σταθμισμένο κόστος συστήματος (LCOS). Σε αυτή την εργασία, ο δείκτης LCOS χρησιμεύει ως χρήσιμη βάση για τη μελέτη μας στο προτεινόμενο έξυπνο μικροδίκτυο S-MG. Βασικό εργαλείο για την ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης (LCOS) αποτελεί ο πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός, εκφρασμένος διαμέσου του μαθηματικού αλγορίθμου Simplex LP, εργαλείο επίλυσης του Excel της Microsoft.el
dc.format.extent117el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομικήel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρική Ενέργειαel
dc.titleΕύρεση του βέλτιστου οικονομικά ενεργειακού χαρτοφυλακίου ηλεκτρικών συστημάτων σε νησιά με μεγάλη διείσδυση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσηςel
dc.title.alternativeFinding the optimal energy-saving portfolio of islands with high penetration of renewable energy sources and storage unitsel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣταθόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΜετάφας, Δημήτριος
dc.contributor.masterΔιαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματαel
dc.subject.keywordΑνανεώσιμες πηγές ενέργειαςel
dc.subject.keywordΒέλτιστο ενεργειακό χαρτοφυλάκιοel
dc.subject.keywordΜικροδίκτυαel
dc.subject.keywordΔιεσπαρμένη παραγωγήel
dc.subject.keywordΈξυπνα δίκτυαel
dc.subject.keywordΈξυπνα μικροδίκτυαel
dc.subject.keywordΚυψέλες καυσίμουel
dc.subject.keywordΜπαταρίεςel
dc.subject.keywordΣταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειαςel
dc.subject.keywordLCOEel
dc.subject.keywordLCOSel
dc.subject.keywordΣταθμισμένο κόστος συστήματοςel
dc.subject.keywordΗλεκτρικά συστήματαel
dc.subject.keywordΑποθήκευση ενέργειαςel
dc.description.abstracttranslatedNowadays, as the cost of construction for distributed energy production (DG) technologies is declining, the economic equation is increasingly favoring renewable energy technologies (RES). The high cost of electricity of small electricity systems, combined with the volatility of oil prices, the desire for energy security (detoxification) and their relatively higher vulnerability to the effects of climate change, create a strong logic to turn to sustainable energy systems. There is considerable research on the subject of optimal compositions of renewable energy sources for small electrical systems, which focus mainly on wind, photovoltaic as production technologies, in combination with batteries. In this master thesis dissertation, we will explore through a new innovative parameterized mathematical model the percentage of penetration of renewable energy sources (technologies) (RES) and energy storage technologies. For this application, the site of the island of Amorgos was formally selected as a non-interconnected island with the rest of the mainland electricity distribution network. A well-established indicator in the energy sector for quantifying and comparing the cost of power generation technologies is the Levelised Cost of Energy (LCOE) and the Levelised Cost of System (LCOS). In this dissertation, the LCOS index serves as a useful basis for our study of the proposed smart S-MG microgrid. The main tool for minimizing objective function (LCOS) is multi-criteria linear programming, expressed through the mathematical algorithm Simplex LP, a tool for solving Microsoft Excel.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"