Now showing items 47-66 of 164

  • Βαθμονόμηση και πειραματική μελέτη αισθητήρα FBG για την μέτρηση μηχανικής καταπόνησης 

   Κϊτσιος, Αριστείδης; Παπασωτηρίου, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-02)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα μελετήσουμε τον αισθητήρα FBG, ο οποίος αποτελεί αισθητήρα οπτικών ινών. Για το λόγο αυτό, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις αρχές λειτουργίας των οπτικών ινών και πως καταφέρνουμε να ...
  • Βελτιστοποίηση απόδοσης ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων με μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης 

   Ταρνάρης, Κωνσταντίνος; Πρέκα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-21)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων εστιάζοντας σε ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη λειτουργία του, δηλαδή τη δυνατότητα κάλυψης του ...
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση των τεχνικών προσδιορισμού των οπτικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών και το θεωρητικό ελάχιστο που τις διέπει 

   Κατσούλης, Ιερόθεος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
   Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η περιγραφή των τεχνικών προσδιορισμού των οπτικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών. Παρουσιάζεται το θεωρητικό ελάχιστο μαζί με τις σημαντικές οπτικές παραμέτρους ...
  • Βιοϊατρική τεχνολογία και περιβαλλοντικές συνέπειες 

   Μερκούρης - Μουρατχανίδης, Αβραάμ - Άρης; Χιωτέλης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Περίληψη Η παρούσα πτυχιακή εργασία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της, πραγματεύεται τις σύγχρονες εφαρμογές της ηλεκτρονικής μηχανικής στην ιατρική τεχνολογία γενικότερα και συγκεκριμένα στα ιατρικά μηχανήματα καθώς ...
  • Δημιουργία cms με την χρήση php framework 

   Ευσταθίου, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
   Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκπλήρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένων (Content Management System), δηλαδή μιάς διαδικτυακής εφαρμογής που θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη ...
  • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

   Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
  • Διαχείριση πόρων σε 4G συστήματα 

   Δανατζής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-09)
   Στην παρούσα εργασία αναλύεται η διαδικασία της κατανομής των πόρων στο LTE σύστημα. Με την βοήθεια προσομοίωσης υλοποιήθηκε συνθετική κίνηση χρηστών και αξιολογήθηκαν οι αλγόριθμοι κατανομής πόρων του LTE. Στο δεύτερο ...
  • Διείσδυση των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου 

   Τάσιος, Ευάγγελος; Γκούρας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
   Η εκπόνηση αυτής της εργασίας έχει ως σκοπό να παραθέσει την τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παράλληλα με αυτή των υβριδικών δίνοντας σημασία στα χαρακτηριστικά που τα διακρίνει καθώς και τα σημεία στα οποία υπερτερούν ...
  • Διερεύνηση των λέιζερ εγκλείδωσης τρόπων ως μέσα για την υλοποίηση επεξεργασίας οπτικών σημάτων βραχέων παλμών 

   Μπίτα, Ντάνιελ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-16)
   Στη παρούσα διπλωματική εργασία ερευνώνται οι δυνατότητες ενός laser εγκλείδωσης ρυθμών στην επεξεργασία οπτικών σημάτων μεγάλης ταχύτητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιείται η λογική των νευρωνικών δικτύων ...
  • Δυναμικός έλεγχος αυτοκινούμενου ρομποτικού οχήματος 

   Καμαράδος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής που αφορά την αυτοδύναμη εκτέλεση διεργασιών από αυτοκινούμενο ρομποτικό όχημα με τη χρήση της αναπτυξιακής πλατφόρμας Lego Mindstorms NXT. Αρχικά, καταστρώνεται ...
  • Έλεγχος οικιακών συσκευών με τη χρήση Bluetooth Low Energy 

   Γεωργούλης, Ιωάννης-Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-12)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να μπορούμε να ελέγχουμε τις οικιακές μας συσκευές απομακρυσμένα. Αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας στη συγκεκριμένη περίπτωση κατάλληλους αισθητήρες και την τεχνολογία BLE ( ...
  • Έξυπνα δίκτυα και νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 

   Παπαδημητρίου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η υποδομή του έξυπνου δικτύου (Smart Grid) και η μετάβαση από τα συμβατικά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα έξυπνα δίκτυα για αμφίδρομη ροή των δεδομένων επικοινωνίας. Γίνεται ...
  • Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα 

   Θάνος, Ανδρέας; Τερζής, Αλέξιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των τεχνολογιών και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Με αφορμή την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών και τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων ...
  • Έξυπνα συστήματα και οικιακοί αυτοματισμοί με την βοήθεια arduino 

   Κυρίτσης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-13)
   Τα έξυπνα συστήματα μπορούν να ελέγχουν εκτός από τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οικιακές συσκευές και συσκευές πολυμέσων (multimedia), δημιουργώντας ένα ενοποιημένο σύστημα. Στις τελευταίες εντάσσονται ...
  • Έξυπνες πόλεις παρόν και μέλλον 

   Παλαιοδήμος, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-17)
   Οι έξυπνες πόλεις είναι προηγμένα χωρικά συστήματα καινοτομίας, όπου η δημιουργία και η εφαρμογή της γνώσης διευκολύνεται από τους ψηφιακούς χώρους και τα online εργαλεία για την επικοινωνία και τη διαχείριση της γνώσης ...
  • Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος για σύνδεση μέσω Net-Metering στο κτήριο Ζ και στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 2 του ΠΑΔΑ 

   Μερκάι, Έρσι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Σε αυτή την εργασία θα διερευνήσουμε το μοντέλο του ενεργειακού συμψηφισμού και την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Θα προτείνουμε το κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες του ...
  • Ειδησεογφραφική πλατφόρμα για ηλεκτρονικά παιχνίδια 

   Κοσμίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Ο σκοπός που γράφω την παρούσα πτυχιακή εργασία είναι για την κατασκευή μιας ειδησεογραφικής πλατφόρμας για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σε αυτήν την πλατφόρμα οι εγκεκριμένοι χρήστες μπορούν να αναρτούν άρθρα και ειδήσεις σχετικά ...
  • Εμφυτεύσιμα ηλεκτρονικά 

   Κεβάνι, Φραντζέσκα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-14)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Εμφυτεύσιμα ηλεκτρονικά» εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μου στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών . Κύριο ερέθισμα για ...
  • Ενδοδαπέδια θέρμανση με χρήση υλικών αλλαγής φάσης 

   Μανδάς, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η κοινωνία μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειώσει τεράστια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, γεγονός που οδήγησε στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και κατανάλωση ενέργειας από όπου αυτή και αν προέρχεται. Έτσι καλούμαστε να ...
  • Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης 

   Νικολόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-21)
   Την τελευταία δεκαετία η ραγδαία αύξηση των επιδόσεων των υπολογιστικών συστημάτων, αλλά και η διάδοση του διαδικτύου έφεραν την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε και αξιοποιούμε τα δεδομένα. Εκμεταλλευόμενοι ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"