Now showing items 21-40 of 375

  • Χωριτική και χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας 

   Μαγούλης, Άγγελος; Καραδήμας, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-09)
   Η επιλογή του θέματος της Πτυχιακής Εργασία μας οφείλεται στη γενικότερη στροφή της σύγχρονης κοινωνίας στη μελέτη του περιβάλλοντος . Καθώς η τεχνολογία και η κοινωνία των ανθρώπων εξελίσσονταν , οι φυσικοί πόροι ...
  • Χρήση ρομποτικού οχήματος για προσδιορισμό αντικειμένων στον χώρο 

   Αθανασίου, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη , σχεδιασμό, κατασκευή και προγραμματισμό ενός ρομποτικού οχήματος με σκοπό την ανάδειξη των οφελών που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου είδους τεχνολογίας. Το ρομπότ ...
  • Εφαρμογές της πληροφορικής στη σύγχρονη κοινωvία 

   Λιαπούρης, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-12)
   Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε εφαρμογές της πληροφορικής που συνδέονται με ποικίλους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας. Η εργασία διαιρείται σε πέντε βασικά κεφάλαια . Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία ...
  • Οδηγός για την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

   Μέτση, Σιλβίτα; Κωνσταντάρα, Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η πτυχιακή αυτή αποτελεί την κορύφωση των γνώσεων που εισπράξαμε από την φοίτηση μας στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε κατανοητές τις έννοιες και χρήσεις των βασικών προγραμμάτων για την σχεδίαση ...
  • Εισαγωγή στην λειτουργία και τις βασικές αρχές των PLC 

   Χαλικιόπουλος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται τμήμα ενός αυτοματισμού μιας βιομηχανικής διεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία ενός συστήματος γέμισμα δεξαμενής, με αυτοματοποιημένο τον διαμοιρασμό ...
  • Ψηφιακή επεξεργασία ήχου 

   Ελίντιον, Ντέντε Π. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Εργαστηριακός οδηγός γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Κουλούρας, Γρηγόριος Η.; Βακερλής, Δημήτρης Γ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Καταχώρηση βλαβών και συμβάντων σε επίπεδο δήμου μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 

   Στεργίου, Στέργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την καταχώρηση και ταξινόμηση όλων των συμβάντων και των περιστατικών που προκύπτουν σε ένα δήμο χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες που ...
  • Υλοποίηση Firewall, Router και DNS Server σε πλατφορμα LINUX/UNIX 

   Παπάς, Λαέρτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εργασία αυτή εξετάζονται τρία κύρια στοιχεία που απαρτίζουν το Ιντερνετ σήμερα : Δρομολογητές, DNS και fίrewall. Γίνεται υλοποίηση τους σε λειτουργικά συστήματα Lίnux και Unίx και αναλύουμε ποια είναι τα κύρια ...
  • Δημιουργία εγχειριδίου για την εκμάθηση του Labview με έμφαση στα Σ.Α.Ε. 

   Κανατά, Πηνελόπη; Πούκα, Ελεωνόρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη και περιγραφή του προγράμματος LabView της εταιρίας National Instruments. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εισάγει σε πρώτο βαθμό τον αναγνώστη- χρήστη στο προγραμματιστικό ...
  • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων - εφαρμογές 

   Πέτικας, Φοίβος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο απώτερος σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι εκτός από την κατανόηση και την δημιουργία εφαρμογών που αφορούν την οπτική αναγνώριση κειμένου, η συνειδητοποίηση των λύσεων που ο προγραμματισμός μπορεί να προσφέρει στη ...
  • Η χρήση της τηλεμετρίας στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης 

   Μπουντάς, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην πτυχιακή εργασία , αναφέρονται όργανα εταιριών που σχετίζονται με την τηλεμετρική μέτρηση των υδρομέτρων της δημόσιας ύδρευσης , καθώς και η διαδικασία ελέγχου ορθής λειτουργίας των αγωγών με σύγχρονη τεχνολογία. ...
  • Μελέτη σχεδιασμός και υλοποίηση firewall για ασύρματα δίκτυα 

   Παπαδόπουλος, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει πως μπορεί να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα προστασίας (firewall) του δικτύου υπολογιστών που διαθέτουμε από ανεπιθύμητες επισκέψεις από/προς το δίκτυο του από/σε ...
  • Ανάπτυξη πρωτότυπων διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση του αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης ΚΙΝΕCΤ της Microsoft 

   Κατσαμπίρης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η συνεχής ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας και η παράλληλη είσοδος στην αγορά και στην κοινωνία συσκευών που προσφέρουν πολυτροπική είσοδο γενικότερα με ολοένα χαμηλότερο κόστος προκαλεί ορισμένα ερωτήματα. ...
  • Κβαντικοί υπολογιστές 

   Κύρκος, Άρης; Μαυρογιώργος, Δημήτρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση των κβαντικών υπολογιστών μέσα από την τεχνολογία στους σημερινούς υπολογιστές, την θεωρία της πληροφορίας καθώς και την κβαντική θεωρία της ...
  • Επικοινωνία Android με Arduino εφαρμογές 

   Μωρόγιαννη, Βασιλική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την εφαρμογή Amarino η οποία δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες Android κινητών τηλεφώνων να συνδέονται μέσω Bluetooth με μια συσκευή Arduino, λαμβάνοντας στη τηλεφωνική τους συσκευή τα ...
  • Επικοινωνία δεδομένων 

   Μπρούμας, Θεόδωρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η επικοινωνία υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου λογισμικού. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας χρησιμοποιήθηκαν διάφορες διατάξεις και συσκευές για την επικοινωνία ...
  • Υλοποίηση OpenStack σε εικονικό περιβάλλον 

   Βουρόπουλος, Θεώδορος; Πυραλής, Πάρις - Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία μια υπηρεσίας η οποία θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων μέσω ενός Web Browser μέσω της εφαρμογής cloud computing OpenStack. Το ...
  • Μελέτη πάνω στα φωτοβολταϊκά συστήματα και υλοποιήση συστήματος ΜΡΡΤ 

   Κωτσαγγέλης, Παύλος; Κουνάδης, Σταύρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη πάνω στην απολαβή της ηλιακής ενέργειας μέσω διαφόρων συστημάτων. Επίσης γίνεται αναφορά στον τρόπο αποθήκευσης αυτής της ενέργειας και στις διάφορες μεθόδους ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"